مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- رزومه افراد
رزومه خانم مهندس اعلایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

• مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: زهرا اعلایی

Zahra Alaie Varnosfaderani
PhD Student of  Electrical Engineering, Iranian University of  Science and Technology
Address: Nanoptronics Research Center of Electrical Faculty of Iranian University of Science and Technology
Tel: +98-21-73222667
Email Address:
alaie.zahra(At)yahoo.com
Alaie_zahra(At)iust.ac.ir
Principal Research: SiC Ultraviolet Photodetectors
 Areas of Research Interests:
Nanoelectronic: II-IV Semiconductor Quantum Dots, Quantum Dot Organic Light Emitting Diodes
Optoelectronic: Displays Based on Quantum Dot Organic Light Emitting Diodes
Laser: Solid State lasers, Semiconductor lasers,  Quantum Dot lasers and Laser Applications in Medicine
Microelectronic: Ultraviolet Photodetectors

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10903.19736.fa.html
برگشت به اصل مطلب