مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- عنوان
مسئولیت های اجرایی در حوزه آموزشی و دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

مسئولیت های اجرایی در حوزه آموزشی و دانشگاهی

• عضو کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی هیات ممیزه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

• بنیانگذار موسسه آموزش عالی البرز فاراب عمارلو
• معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران
• رئیس چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
• عضو شورای مشورتی فرهنگی دانشگاه علم و صنعت ایران
• عضو شورای مرکز تحقیقات الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران
• عضو هیئت تحریریه مجله الکترونیک صنایع دفاع
• همکاری با چند دانشگاه خارج از کشور
• دبیر اجرایی سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
• عضو کمیته استاندارد سیستم‌های لیزری
• بنیانگذار مرکز تحقیقات نانوپترونیکس در دانشگاه علم و صنعت ایران
• بنیانگذار گرایش نانوپترونیکس در دانشگاه علم و صنعت ایران
• بنیانگذار آزمایشگاه الکترونیک نوری و لیزر
• معاون آموزشی دانشگاه شاهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی
• رئیس واحد آموزشهای الکترونیک دانشگاه علم وصنعت ایران
• معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی
• عضو هیئت امناء مرکز تحقیقات 1385
• دبیر شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• عضو انجمن IET (IEE)انگلستان 2004
• مسئول روابط بین‌الملل کنفرانس مهندسی برق ایران مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• رئیس سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• نماینده مرکز تحقیقات در کمیته‌های پژوهش استانهای خراسان رضوی، استان قزوین، استان مازندران، استان یزد، استان گیلان و استان فارس مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• مجری طرح بازنگری و تدوین راهبرد و برنامه مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• عضو شورای علمی پژوهشکده امنیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• ریاست دانشکده مهندسی برق
• عضو کمیته علمی و تخصصی ارتقاء مرکز تحقیقات مخابرات ایران
• مدیر مسؤل مجله برق دانشگاه علم و صنعت ایران
• عضو هیئت تحریریه مجله برق دانشگاه علم و صنعت ایران
• عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
• دبیر کمیته علمی گرایش الکترونیک هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10877.22271.fa.html
برگشت به اصل مطلب