مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- عنوان
تجهیزات و امکانات آزمایشگاه اپتو الکترونیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دیدن آلبوم تصاویر مربوط به آزمایشگاه

 انواع لیزرها شامل لیزرهای نیمه هادی و گازی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 انواع آشکارسازها و فتودیودها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 جعبه های تجهیزات نوری شامل آینه، عدسی، لنز و آشکارساز

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 اندازه گیر طول موج (فرکانس متر)

AWT IMAGE

 نگهدارنده ها، عدسی ها و دیگر قطعات نوری جانبی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://www.iust.ac.ir/find-74.10877.20362.fa.html
برگشت به اصل مطلب