مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- عنوان
فیلم های سمینار ارتباط با صنعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ردیف سخنران فیلم مورد نظربرداشت فیلم مورد نظر
1خیر مقدم گویی توسط استاد محمدنژاد به حاضرین در سمینارAWT IMAGE
2سمینار دکتر فصیحی 1AWT IMAGE
3سمینار دکتر فصیحی 2AWT IMAGE
4سمینار دکتر فصیحی 3AWT IMAGE
5ارائه توضیحات دکتر حیدرثانی 1AWT IMAGE
6ارائه توضیحات دکتر حیدرثانی 2AWT IMAGE
7ارائه توضیحات دکتر حیدرثانی 3AWT IMAGE
8سمینار دکتر سالمیان 1AWT IMAGE
9سمینار دکتر سالمیان 2AWT IMAGE
10سمینار دکتر سالمیان 3AWT IMAGE
11سمینار مهندس علیزاده 1AWT IMAGE
12سمینار مهندس علیزاده 2 AWT IMAGE
13سمینار مهندس عنایتی 1AWT IMAGE
14سمینار مهندس عنایتی 2AWT IMAGE
15سمینار مهندس رحیمی 1AWT IMAGE
16سمینار مهندس رحیمی 2AWT IMAGE
17سمینار مهندس رمضانیAWT IMAGE
18مراسم اهدای یادبود و جوایزAWT IMAGE
19بخش پذیرایی و ناهارAWT IMAGE
20بخش پایانی و تشکرAWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10877.20223.fa.html
برگشت به اصل مطلب