مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات پژوهشی
پیش دفاعیه دانشجویان دکترا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

                              

جلسه پیش دفاعیه دکترای دانشجویان مرکز تحقیقات نانوپترونیکس در تاریخ 1393/3/4 با حضور استاد راهنمای ایشان جناب آقای پروفسور شهرام محمدنژاد در مرکز تحقیقات نانوپترونیکس دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد . شایان ذکر است در این جلسه دفاع جناب آقایان مهندس مهدی نصیری از آزمایشگاه سیستم ها و مباحث مربوطه و مهندس علی بهرامی از آزمایشگاه اپتوالکترونیک و مباحث مرتبط با زمینه تخصصی خود هر یک به طور مستقل  پیش دفاع خود را ارائه می نمایند .  

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://www.iust.ac.ir/find-74.10866.33251.fa.html
برگشت به اصل مطلب