مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/3 | 
AWT IMAGE
جلسه دفاعیه دکترای آقای مهدیار نوری رضایی دانشجوی استاد گرامی آقای دکتر شهرام محمدنژاد با عنوان "طراحی، شبیه­ سازی، ساخت و مشخصه­ یابی گسیلنده نوری مبتنی بر پیوند ناهمگون هیبریدی با بکارگیری نانولوله­ های اکسید روی " روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷  ساعت ۱۱ بصورت غیرحضوری برگزار گردید


چکیده پایان نامه:
در این پایان نامه، طراحی، شبیه سازی، ساخت و مشخصه یابی گسیلنده نوری مبتنی بر پیوند ناهمگون هیبریدی با بکارگیری نانولوله های اکسید روی مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار افزاره ها، ابتدا طراحی و سپس شبیه سازی اتمی و افزاره ای دو بعدی و سه بعدی شده و در نهایت، ساخته شدند. برای رشد نانولوله های اکسید روی، ابتدا نانومیله های اکسید روی رشد یافته بر روی بستر ITO/AZO در غلظت های متفاوت از محلول زداینده KCl، دما و زمان متفاوت، تحت زدایش قرار گرفتند. شرایط زدایش بهینه شده عبارت است از محلول KCl با غلطت  ۱ مولار، دمای زدایش ۹۰ درجه سانتیگراد و زمان زدایش به مدت ۴ ساعت. همچنین، خواص ساختاری (نظیر تنش، کشش و ضریب بافت)، خواص الکتریکی (نظیر انرژی نوار ممنوعه) و خواص نوری (نظیر انرژی اورباک، نمودار جذب و طیف نورتابناکی) نانولوله های اکسید روی زدایش شده در دما، زمان و غلظت های متفاوت بررسی شده اند. در ادامه، دیودهای نوری فرابنفش هیبریدی مبتنی بر نانومیله و نانولوله ی اکسید روی ساخته شده اند. بر اساس نتایج حاصل شده، دیودهای نوری ارگانیکی مبتنی بر نانولوله اکسید روی، خواص الکتریکی و نوری بهتری نسبت به ساختار مبتنی بر نانومیله از خود نشان دادند. ولتاژ آستانه روشن شدن آنها کمتر و قله فرابنفش در طیف برق درخشی برای افزاره مبتنی بر نانولوله اکسید روی بیشتر بدست آمد. به جهت بررسی بهتر سازوکار تولید نور فرابنفش در افزاره ها، این افزاره ها توسط نرم افزارهای Silvaco TCAD و Lumerical FDTD شبیه سازی شدند. نتایج بدست آمده از شبیه سازی، تطابق قابل قبولی با نتایج حاصل از ساخت داشت. نرخ بازترکیب نوری بیشتر، ضریب پِرسِل بالاتر و عبور نور تک-مودی برای افزاره مبتنی بر نانولوله اکسید روی بدست آمد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://www.iust.ac.ir/find-74.10865.65113.fa.html
برگشت به اصل مطلب