مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/18 | 

                                            AWT IMAGE    AWT IMAGE


جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان: عنایتی، عرب، نوری رضایی، عاصی، پیشه‌ور، محمدی، بابایی و طاهی  خانم ها :رونق،  آقایی، ملاآقایی، احدزاده، دستوری، محمودی و یارجانلی راس ساعت 10 روز سه‌شنبه مورخ 98/2/3 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.


گزارش کار آقای شاهین عنایتی : ایشان مقاله‌ی خود را در حوزه شبیه‌سازی سلول‌های خورشیدی کستریت ارسال کردند. مقرر گردید فعالیت‌های ساخت افزاره مربوطه را پیگیری نموده و همچنین مقدمات برگزاری سمینار میان دوره‌ای خود را فراهم آورند.
 

گزارش کار خانم نازلی رونق: ایشان توضیحاتی پیرامون شبیه‌سازی‌های خود ارائه دادند. مقرر گردید با جمع‌بندی مطالعات و فعالیت‌های خود، برای سمینار میان‌دوره‌ای آماده شوند و برای جلسه‌ی آینده، قسمتی از سمینار میان‌دوره‌ای خود را ارائه دهند.

گزارش کار آقای حسین عرب : ایشان قسمتی از مقاله مروری خود را ارائه نمودند. مقرر گردید برای جلسه آینده،مقاله‌ی مروری خود را تکمیل نمایند و مطالعات مربوط به شبیه‌سازی افزاره مورد نظر را ارائه دهند.


گزارش کار آقای مهدیار نوری رضاییایشان مقاله‌ی مروری خود را ارسال کردند. مقرر گردید، فعالیت‌های مرتبط با ساخت افزاره مورد نظر خود را پیگیری نمایند و گزارش فعالیت‌های انجام گرفته را ارائه دهند.

گزارش کار آقای میثم عاصی:ایشان گزارش عملی از ست‌آپ آزمایشگاهی ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه آینده، فعالیت‌های عملی و آزمایشگاهی را آغاز نمایند و گزارش پیشرفت کار خود را ارائه دهند.


گزارش کار خانم فائزه آقایی: ایشان مقاله‌ی خود را ارسال کردند. همچنین فصل‌های اول و دوم پایان‌نامه‌ی خود را تحویل دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، فصل‌های دیگری از پایان‌نامه‌ی خود را تحویل دهند.
 

گزارش کار خانم زینب ملاآقایی: ایشان نیز مقاله‌ی خود را ارسال نمودند. مقرر گردید نگارش پایان‌نامه‌ی خود را آغاز نمایند و برای جلسه‌ی آینده فصل‌هایی از پایان‌نامه‌ی خود را تحویل دهند.

گزارش کار آقای پیشه‌ور: ایشان بخش‌هایی از مقاله‌ی خود ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، قسمت‌های دیگری از مقاله‌ی خود را ارائه نمایند.

گزارش کار آقای محمدی حامد: ایشان گزارشی از فعالیت‌های عملی خود ارائه دادند. همچنین عنوان مقاله‌ی ایشان در حوزه‌ی سیستم‌های هشداردهنده‌ی لیزری تعیین گردید. به علاوه، ایشان قسمتی از مقاله‌ی خود را نیز ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، بخش‌های دیگری از مقاله‌ی خود را ارائه دهند. 

گزارش کار خانم شبنم احدزاده: ایشان متن سمینار کارشناسی ارشد خود در حوزه‌ی ادوات نانوالکترونیکی ارگانیک را تکمیل نمودند. مقرر گردید کار روی ساخت پاورپوینت سمینار خود را آغاز نمایند و برای جلسه‌ی آینده، عناوینی برای پروژه‌ی خود پیشنهاد کنند.

گزارش کار آقای مرتضی بابایی: ایشان نسخه‌ی اصلاح نشده‌ی سمینار کارشناسی ارشد خود در حوزه‌ی آشکارسازهای تک‌فوتون مورد استفاده در پردازش اطلاعات کوانتومی را ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، سمینار خود را تکمیل نموده و سعی کنند عناوینی برای پایان‌نامه‌ی خود پیشنهاد کنند.

گزارش کار خانم فاطمه دستوری: ایشان نسخه‌ی تکمیل شده‌ی سمینار کارشناسی ارشد خود را در حوزه‌ی آشکارسازهای مورد استفاده در سیستم هشداردهنده‌ی لیزری  ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، اصلاحات اندک موجود در سمینار خود را اعمال نموده و  عناوینی برای پایان‌نامه‌ی خود پیشنهاد کنند.

گزارش کار خانم امینه محمودی:  ایشان نیز نسخه‌ی اصلاح نشده‌ی سمینار کارشناسی ارشد خود را در حوزه‌ی فرستنده‌های تک فوتون مورد استفاده در پردازش اطلاعات کوانتومی ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، سمینار خود را تکمیل نموده و سعی کنند عناوینی برای پایان‌نامه‌ی خود پیشنهاد کنند.

گزارش کار خانم فهیمه یارجانلی: ایشان نسخه‌ی اصلاح نشده‌ی سمینار کارشناسی ارشد خود را در حوزه‌ی سلول‌های خورشیدی ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، سمینار خود را تکمیل نموده و سعی کنند عناوینی برای پایان‌نامه‌ی خود پیشنهاد کنند.

گزارش کار آقای ایمان طاهی: ایشان نیز نسخه‌ی اصلاح نشده‌ی سمینار کارشناسی ارشد خود را در حوزه‌ی ادوات نانوالکترونیک مورد استفاده در کاربردهای پزشکی ارائه دادند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، سمینار خود را تکمیل نموده و سعی کنند عناوینی برای پایان‌نامه‌ی خود پیشنهاد کنند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10865.56401.fa.html
برگشت به اصل مطلب