مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/6 | 

                                                


جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان: عنایتی، عرب، نوری رضایی، عاصی، کرمی و بابایی  خانم ها :رونق،  آقایی، ملاآقایی، احدزاده، دستوری، محمودی و یارجانلی راس ساعت 10 روزهای یکشنبه مورخ 97/11/28 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.


گزارش کار آقای شاهین عنایتی : ایشان مقاله ای در راستای سلول‌های خورشیدی کستریت ارائه کرده و مقرر گردید تا جلسه آینده متن مقاله تکمیل و ارسال شود. 

 

گزارش کار خانم نازلی رونق: ایشان توضیحاتی راجع به مقاله‌ی خود ارائه دادند. مقرر گردید تا جلسه آینده، قسمتی از مقاله‌ی خود را تکمیل نمایند. 

گزارش کار آقای حسین عرب : ایشان قسمتی از مقاله مروری خود را ارائه نمودند. مقرر گردید برای جلسه آینده، قسمت دیگری از مقاله‌ی مروری را ارائه نمایند.


گزارش کار آقای مهدیار نوری رضاییایشان گزارشی از موضوعات جدید پیرامون مواد ارگانیکی و مولکولی نوین در ادوات نانوالکترونیک مرتبط با مقاله مروری خود ارائه دادند. همچنین مقرر شد تا جلسه آینده بخش پایانی از مقاله مروری خود را تکمیل نمایند.

گزارش کار آقای میثم عاصیایشان توضیحاتی پیرامون انواع آشکارسازها و نویزهای موثر در سیستم هشداردهنده‌ی لیزری ارائه دادند. همچنین عنوان پیشنهادی رساله‌ی ایشان تایید گردید. مقرر گردید فعالیت‌های خود را در راستای نگارش مقاله‌ی مروری ارائه دهند.


گزارش کار خانم فائزه آقایی: ایشان مقاله‌ی خود را ارائه دادند. مقرر گردید ویرایش نهایی مقاله را انجام داده و آن را ارسال نمایند. 
 

گزارش کار خانم زینب ملاآقایی: ایشان گزارشی از عملکرد خود در زمینه شبیه سازی سلول‌های خورشیدی ارائه دادند‌. ارائه مقاله تا جلسه آینده از برنامه های آتی ایشان است.

گزارش کار آقای حسین کرمی: ایشان گزارشی از عملکرد خود در زمینه شبیه سازی سلول‌های خورشیدی ارائه دادند‌. مقرر گردید تا جلسه آینده تحقیقات خودشان را در زمینه ساخت سلول خورشیدی ادامه دهند. 

گزارش کار خانم شبنم احدزاده: ایشان گزارشی از عملکرد خود در زمینه نانوافزاره های هیبریدی ارائه دادند‌. مقرر گردید تا جلسه آینده، بخش‌هایی از سمینار ارائه شود.

گزارش کار آقای مرتضی بابایی: ایشان سرفصل‌ها و زیرفصل‌های سمینار خود را ارائه کردند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، فصل اول و دوم سمینار خود را ارائه نمایند.

گزارش کار خانم فاطمه دستوری: ایشان سرفصل‌ها و زیرفصل‌ها و مقدمه‌ی سمینار خود را ارائه کردند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، فصل اول و دوم سمینار خود را ارائه نمایند.

گزارش کار خانم امینه محمودی:  ایشان سرفصل‌ها و زیرفصل‌ها و مقدمه‌ی سمینار خود را ارائه کردند. مقرر گردید برای جلسه‌ی آینده، فصل اول و دوم سمینار خود را ارائه نمایند.

گزارش کار خانم فهیمه یارجانلی: ایشان گزارشی از عملکرد خود در زمینه سلول‌های خورشیدی هیبریدی ارائه دادند‌. مقرر گردید تا جلسه آینده، بخش‌هایی از سمینار ارائه شود.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10865.55768.fa.html
برگشت به اصل مطلب