مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- گزارش سالیانه مرکز تحقیقات
گزارش های سالیانه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

گزارش های سالیانه

گزارش عملکرد مرکز تحقیقات نانوپترونیکس 

سال 1388
سال 1389

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://www.iust.ac.ir/find-74.10852.19738.fa.html
برگشت به اصل مطلب