مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- معرفی مرکز تحقیقات
تعریف ، مقدمه و تاریخچه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

• تعریف:
نانوپترونیکس ترکیبی از واژه های نانو، اپتو، کوانتوم و الکترونیک است. در حقیقت این واژه در برگیرنده سه زمینه علمی و چهار زمینه فناوری است.
• مقدمه:
باتوجه به نیازهای توسعه‌ای علمی و انسانی و باتوجه به چشم‌انداز ملی وبرنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت و نیز تخصصی شدن علوم مرتبط با الکترونیک ازیک سو و ضرورت ایجاد تخصص های بین رشته ایی از سوی دیگر، نیاز به چنین مرکز تحقیقاتی بیش از پیش محرز است. گذشته از این ، نظر به ایجاد شاخه نانوپترونیکس در دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران و لزوم ایجاد آزمایشگاههای مرتبط، راه‌اندازی مرکز تحقیقات کاربردی نانوپترونیکس پس از تبادل‌نظر و مشاوره با تعداد زیادی از متخصصین این شاخه در دستور کار قرار گرفت . باتوجه به خطوط راهنمای در نظر گرفته شده ، اولویت‌های تحقیقاتی و نیازهای کشور، مرکز تحقیقات کاربردی نانوپترونیکس مشتمل بر آزمایشگاههای زیر راه‌اندازی شد:
1- آزمایشگاه کاربردی فن‌آوری نانو
2- آزمایشگاه تحقیقاتی ابزار دقیق الکترونیک نوری، لیزر و اپتیک
3- آزمایشگاه کاربردی کوانترونیکس
4- آزمایشگاه میکرو الکترونیک
5- آزمایشگاه تائید نمونه ادوات، زیرسیستم‌ها و سیستم‌های نوری (Type Approval)
ضمناً طرح جامع مرکز تحقیقات نانوپترونیکس در دو مجلد و طراحی بیش از 200 پروژه تحقیقاتی-صنعتی تهیه شده است.

• تاریخچه مر کز تحقیقات نانوپترونیکس :
شروع مرکز تحقیقات نانوپترونیکس را باید از بنیانگذاری آزمایشگاه الکترونیک نوری و لیزر توسط پروفسور شهرام محمدنژاد در سال 1376 دانست . آزمایشگاه الکترونیک نوری و لیزر ابتدا در مرکز تحقیقات الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران پایه گذاری و سپس به ساختمان شماره 2 دانشکده ی مهندسی  برق منتقل گردید . فعالیت های آزمایشگاه الکترونیک نوری و لیزر ابتدا در سالهای اولیه بر روی پروژه های مبتنی بر آشکار ساز ها و لیزر های نیمه هادی و نیز تعدادی از پروژه های نیمه صنعتی مرتبط با آنها متمرکز بود . با توجه به ارتباط بسیار خوب و فعال آن استاد بزرگوار با صنایع مرتبط ، فعالیت های آزمایشگاه به سرعت توسعه یافت و دامنه فعالیت ها به حوزه های کوانتومی ، فوتونیک کریستالها و نانوالکترونیک نیز گسترش یافت . با توجه به همین توسعه فعالیت ها بود که در سال 1386 مرکز تحقیقات نانوپترونیکس توسط پروفسور محمد نژاد پایه گذاری شد و فعالیت های آن نیز به سرعت گسترش یافت . در این مرکز بطور متوسط حدود  بیست عضو هیئت علمی و دانشجویان دکترا و ارشد فعالیت های فشرده ای بر روی پروژه های عمدتا تحقیقاتی – صنعتی دارند . فعالیت های هدفمند مورد حمایت صنایع مرتبط سبب تجهیز این مرکز به تجهیزات منحصر به فرد و کار آمد شده اند . از سال 1376 تا کنون بیش از چهل دانشجوی دکترا و ارشد در زمینه های مربوطه از این مجموعه آزمایشگاهها فارغ التحصیل شده اند و بیش از 200مقاله و نیز بیش از 10جلد کتاب و استاندارد از تالیفات مرتبط می باشند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://www.iust.ac.ir/find-74.10850.19190.fa.html
برگشت به اصل مطلب