مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- عنوان
مقدمه کتاب فیزیک مدرن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/5/11 | 
AWT IMAGE                                                          AWT IMAGE 

تسمه تعالی
مقدمه مترجم
  کتاب حاضر از سری کتابهای ارزشمند و نادر در زمینه فیزیک مدرن است که به صورت ماجولار نگاشته شده است. مطالب این مجلد خصوصاٌ برای دانشجویان مهندسی برق توصیه می شود. در ترجمه این کتاب سعی شده است که از نزدیکترین واژه ها به مضمون اصلی استفاده شود. اگر چه اهل فن مستحضرند که ترجمه چنین متونی تخصصی مستلزم تسلط به واژگان علمی و فنی مترادف و رسا می باشد و کمبود آنها خصوصا نارسا بودن برخی از آنها در زبان فارسی و عدم دستیابی به قرینه های گویا و متناسب، مشکلات را چند برابر می نماید. از سوی دیگر بر فرض پیدا کردن قرینه، ساختار بسیاری از آنها نیاز به اصلاحات دارد تا بر قواعد فارسی منطبق گردد. از این رو لازم است که اولاٌ موضوعات مورد نظر با تخصص مؤلف منطبق باشد و ثانیاٌ در صورتی که واژه های موجود نبوده و یا نارسا باشند، با مشورت اهل فن به ساختن آنها مبادرت ورزد. بنابراین، علیرغم تنگناهای موجود سعی شده است که مجموعه ای مطلوب ارائه گردد.
     فرصت را مغتنم شمرده از مسئولین محترم معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران و مؤسسه چاپ و انتشارات آن دانشگاه که در مراحل مختلف چاپ و انتشار این کتاب با دلسوزی فراوان زحمات فوق العاده متحمل شده اند، و نیز آقای مهندس سالمیان تشکر می نمایم. از کلیه همکاران محترم و دانشجویان عزیز که به نحوی در به پایان رساندن این وظیفه، اینجانب را یاری نمودند نیز کمال تشکر را دارم.


نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10877.33903.fa.html
برگشت به اصل مطلب