مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- عنوان
افتخارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

افتخارات

• اختراع لیزر PbSrSسال 1993

• پژوهشگر برتر دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1390

• دریافت چند لوح تقدیر بخاطر انجام موفق پروژه‌های متعدد تحقیقاتی –  صنعتی

• دریافت تقدیرنامه‌های متعدد از رئیس جمهور ، چند وزیر و رئیس دانشگاه‌های مختلف به دلیل فعالیتهای علمی و پژوهشی
• برنده جایزه بهترین مقاله درکنفرانس IEEE-CSNDSP در اتریش

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10877.22274.fa.html
برگشت به اصل مطلب