مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- پروژه ها
پروژه های انجام شده یا در حال انجام در مرکز تحقیقات نانوپترونیکس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  پروژه ها

 

  آزمایشگاه اپتوالکترونیک

  طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سلول خورشیدی GaAs

  مطالعه، بررسی و تعیین ویژگی های الکتریکی و نوری ساختارهای پوشش های ضد انعکاس مورد استفاده در نسل جدید سلول های خورشیدی

  طراحی و شبیه سازی ادوات مجتمع فوتونیک کریستال WDM مبتنی بر اندرکنش کاواک - موجبر

  طراحی ساختاری نوین برای فیبر کریستال نوری و بهینه‌سازی ویژگی‌های آن

  طراحی و شبیه سازی سوییچ نوری بهینه، مبتنی بر ادوات فوتونیککریستالی غیرخطی

  طراحی و شبیه سازی آشکارسازهای فرابنفش بر مبنای ZnO
با بهینه سازی بازدهی کوانتومی و جریان تاریکی

  شبیه سازی و بهینه سازی رفتار آشکار سازهای مادون قرمز چاه کوانتومی بر مبنای GaAs/AlGaAs

  آزمایشگاه کوانترونیکس

  طراحی و مدلسازی تکرارکننده کوانتومی در مخابرات کوانتومی راه دور

  طراحی و مدلسازی گیت های کوانتومی نوری

  بررسی، تحلیل و تبیین ساختار و ادراک در مغز کوانتومی

  بررسی ، تحلیل و تبیین ویژگی های درهمتنیدگی فوتون ها وکاربردهای آن درمحاسبات کوانتومی

  آزمایشگاه نانوالکترونیک

  طراحی و شبیه سازی مدل مداری دینامیکی برای سلول های QCA

  طراحی و شبیه سازی یک ترانزیستورتک مولکولی

  طراحی و شبیه سازی اثر نانو ذرات نقره بر مختصات الکتریکی و نوری فیلم لایه نازکاکسید تیتانیوم

  بررسی قطعات و ترانزیستورهای تک الکترونی

  طراحی و شبیه سازی آشکارسازهای فرابنفش بر مبنای ZnO با بهینه سازی بازدهیکوانتومی و جریان تاریکی

  طراحی و مدل سازی نانوافزاره و نانوسامانه QCA مولکولی

  طراحی و ساخت لایه نازک اکسید تیتانیوم حاوی نانو ذرات نقره

  طراحی و ساخت آشکارسازهای ماوراء بنفش مبتنی بر TiO2

  آزمایشگاه سیستم ها

  طراحی و ساخت سیستم الکترواپتیک ردیاب ستاره

  طراحی و ساخت برد پردازشگر ردیاب ستاره و پیاده سازی الگوریتم های ردیابی

  طراحی و شبیه سازی بافل حسگر ستاره

  آزمایشگاه میکروالکترونیک

  طراحی و شبیه سازی اثر نانوذرات نقره بر مختصات الکتریکی و نوری فیلم لایه نازک اکسید تیتانیوم

  طراحی و شبیه سازی آشکارسازهای فرابنفش بر مبنای ZnO با بهینه سازی بازدهی کوانتومی و جریان تاریکی

  شبیه سازی و بهینه سازی رفتار آشکارسازهای مادون قرمز چاه کوانتومی بر مبنای GaAs/AlGaAs

  آشکارسازی دوگانه ی UV-IR در جستجوگرهای رتیکلی

  بررسی رشد و تعیین مشخصات ویژه مانند ضریب پذیرش، ضرایب Strain ، Stress و ... سیستم PbCdS

  طراحی، ساخت و توسعه آشکارسازهای ماواء بنفش SiC

  گسترش آشکارسازهای ماوراء بنفش مبتنی بر مواد آلی با طراحی ها و تکنیک های پردازشی جدید

  گسترش دیگر نیمه رساناها برای آشکارسازی طیف ماوراء بنفش همچون اکسید تستانیوم، الماس، تری نیتریدها و نیمه هادی های گروه II-VI .

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10863.22277.fa.html
برگشت به اصل مطلب